9.0 / 10 | 45 waarderingen
icon
30 jaar ervaring
icon
Ook specialist in hekwerk onderdelen

Garantieverklaring

Garantieverklaring

1    Algemene Garantieverklaring Hekwerk Soest BV
(Opdrachtnemer)

1.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Geen garantie wordt gegeven op schades ten gevolge van weers- en of klimaatinvloeden, verzakkingen ten gevolge van een slechte ondergrond of breuk of uitscheuren van bestaande constructies en/of materialen. Ook vervalt de garantie, indien het hekwerk wordt bekleed c.q. dicht wordt gemaakt met materialen of begroeiing.

1.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

1.3. Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverde materialen dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
– de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;
– het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden;
– opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

1.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden terug gezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
– de zaak herstelt;
– de zaak vervangt;
– opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

1.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

1.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.

1.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

1.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.

1.9.
a. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
–  normale slijtage;
–  onoordeelkundig gebruik;
–  niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
–  installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
–  corrosie op niet verzinkte staal onderdelen;
– ongedierte: producten op gebied van automatisering worden grotendeels afgedicht middels afdekstrips, kit of schuim om ongedierte en vocht te voorkomen. Helaas kunnen diverse diertjes zich in bijvoorbeeld een besturingskast vreten. Door te kitten of af te sluiten met purschuim voorkom of vertraag je dit. Sommigen beestjes vreten zich wel door kit of schuim heen. Dat is een feit en daar kunnen wij niet verantwoordelijk voor zijn. Ons advies is om de afdichting bij uw poortautomatisering in de gaten te houden en de hoeveelheid ‘ongedierte’ in de gaten te houden;
– overmatig en langdurig vocht: tevens zijn onze producten op gebied van poortautomatisering geschikt voor buiten, maar zijn ze niet geschikt om langdurig onder water te staan. Ons advies is om de afdichting bij uw poortautomatisering in de gaten te houden en de hoeveelheid vocht in de gaten te houden.

b. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.

2    Garantieverklaring op de producten / materiaal van Hekwerk Soest BV
(Opdrachtnemer)

Algemene richtlijn in deze is de Algemene Garantieverklaring van Hekwerk Soest BV, meer specifiek bovenstaand artikel 1. Ter aanvulling nog deze opmerkingen:

2.1. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.

2.2. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
–  normale slijtage;
–  slecht draagkrachtige ondergrond
–  onoordeelkundig gebruik;
–  niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
–  installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
– schade, als gevolg van een ongeluk zoals bijvoorbeeld brand, oorlog, natuurrampen of een opzettelijke daad;
–  geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
– een wijziging in het aangekondigde gebruiksdoel van het voorwerp en in de invloed van de directe omgeving op het voorwerp zal hebben plaatsgevonden gedurende de looptijd van de garantie.
– ongedierte: producten op gebied van automatisering worden grotendeels afgedicht middels afdekstrips, kit of schuim om ongedierte en vocht te voorkomen. Helaas kunnen diverse diertjes zich in bijvoorbeeld een besturingskast vreten. Door te kitten of af te sluiten met purschuim voorkom of vertraag je dit. Sommigen beestjes vreten zich wel door kit of schuim heen. Dat is een feit en daar kunnen wij niet verantwoordelijk voor zijn. Ons advies is om de afdichting bij uw poortautomatisering in de gaten te houden en de hoeveelheid ‘ongedierte’ in de gaten te houden;
– overmatig en langdurig vocht: tevens zijn onze producten op gebied van poortautomatisering geschikt voor buiten, maar zijn ze niet geschikt om langdurig onder water te staan. Ons advies is om de afdichting bij uw poortautomatisering in de gaten te houden en de hoeveelheid vocht in de gaten te houden.

2.3. De garantie wordt slechts verleend binnen 30 dagen na het constateren van het gebrek aan het materiaal en dit schriftelijk aan de opdrachtnemer is meegedeeld, waarbij verklaard wordt dan aan bovengestelde voorwaarden is voldaan én het bewijs wordt geleverd dat de opdrachtnemer het voorwerp heeft geproduceerd.

2.4. Deze garantieverklaring dekt niet:
– Demontage-, transport- en hermontagekosten;
– Verwijderen of weer aanbrengen van andere deklagen;
– Rechtstreekse of niet rechtstreekse gevolgschade;

3    Garantieverklaring op het thermisch verzinken & poedercoaten van Hekwerk Soest BV
(Opdrachtnemer)

Thermisch verzinken (3.1 t/m 3.4)
3.1. Het thermisch verzinken wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Europese Norm EN ISO 1461.

3.2. De opdrachtnemer die een garantieperiode van 36 maanden na (op)levering op het verzinkwerk geeft, kent hieraan de volgende voorwaarden toe:
Garantie houdt in dat indien binnen de garantietermijn van 36 maanden meer dan 5% van het verzinkte oppervlak ten gevolge van een gebrek in de verzinking en anders als gevolg van mechanische en/of chemische bewerkingen, niet meer door zink beschermd wordt, de opdrachtnemer het voorwerp opnieuw zal verzinken.
Indien de klant zijn financiële verplichtingen voor het thermisch verzinken van de betrokken producten niet is nagekomen, verliest hij recht op garantie.

3.3. De garantie wordt slechts dan verleend indien de hierna volgende aanvullende voorwaarden zijn gerespecteerd:
– Het verzinkte oppervlak niet zal worden blootgesteld aan een temperatuur hoger dan 180 graden Celsius en/of aan een omgeving waarin de omstandigheden zodanig zijn (bijvoorbeeld door aanwezigheid van agressieve chemicaliën, of zout zoals langs de kuststreek), dat hierdoor vooraf schade redelijkerwijs kan worden voorzien;
– Er geen wijziging in het aangekondigde gebruiksdoel van het voorwerp noch in de invloed van de directe omgeving op het voorwerp zal hebben plaatsgevonden gedurende de looptijd van de garantie dan na overleg met en onder goedkeuring van de opdrachtnemer;
– Binnen 30 dagen na het constateren van het gebrek aan de zinklaag dit schriftelijk aan de opdrachtnemer is meegedeeld, waarbij verklaard wordt dan aan bovengestelde voorwaarden is voldaan én het bewijs wordt geleverd dat de opdrachtnemer het voorwerp heeft verzinkt;
– De schade niet het gevolg is noch van een ongeluk zoals brand, oorlog, natuurrampen noch van een opzettelijke aard.

3.4. Deze garantieverklaring dekt niet:
– Demontage-, transport- en hermontagekosten;
– Verwijderen of weer aanbrengen van andere deklagen;
– Rechtstreekse of niet rechtstreekse gevolgschade.

Poedercoaten (3.5. t/m 3.7.)
3.5.  Producten (poedercoating) aangeleverd door opdrachtnemer kent 60 maanden (5 jaar) garantie, afbouwend op de waarde van het door Hekwerk Soest BV gefactureerde lakwerk. Landelijkklimaat: 1-laagsysteem.
Afbouwen: 100 – 80 – 60 – 40 – 20

3.6. Defecten of gebreken welke minder dan 3% van de totale oppervlakte per product bedragen of welke met het blote oog niet zichtbaar zijn op een afstand van minstens 5 meter, worden beschouwd als normale slijtage en worden bijgevolg uitgesloten van onderhavige garantie.

3.7. Deze garantieverklaring dekt niet:
– Demontage-, transport- en hermontagekosten;
– Verwijderen of weer aanbrengen van andere deklagen;
– Rechtstreekse of niet rechtstreekse gevolgschade.